รายการนำเที่ยว

ทัวร์แคนาดา เที่ยวครบสูตร 10 วัน บินการบินไทย
spk_hdr2_119  

เที่ยวแคนาดา นาฬิกาไอน้ำเรือนแรกของโลก แก๊สทาวน์ สะพานแขวนปิลาโน เกาะวิคตอเรีย สวนดอกไม้บูชาร์ด อุทยานแห่งชาติบานฟ์ เทือกเขาแคนาเดี้ยน ร๊อกกี้ นั่งกระเช้าลอยฟ้าเที่ยวยอดเขาซัลเฟอร์ ทะเลสาบหลุยส์ ทะเลสาบเพยโต้ โบสถ์นอร์เทอดาม หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE TABLE ROCK ทะเลสาบยักษ์ออนตาริโอ น้ำตกไนแองการ่า CN TOWER MAID OF THE MIST OR CAVE OF THE WIND

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ J 20-22 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง

08.00
น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่

TG 600

11.45 น. ถึง สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

12.45
น. นำท่านเหิรฟ้าต่อสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินแอร์แคนนาดา

AC 008

***เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล****

10.00 น. ถึง แวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติช โคลัมเบีย นำท่านชมเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก ผ่านย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งมีชาวจีนอาศัยอยู่มากมายอย่างถูกกฎหมายราว 400,000 คน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เมืองแวนคูเวอร์ ชมย่านชุมชนแรกของ
แวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ ซึ่งบุกเบิกโดย GASS JACK DEIGHTON ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของ ชุมชนแก็สทาวน์ ชม นาฬิกาไอน้ำ เรือนแรกของโลก ชม STANLEY PARK และให้ท่านได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับ เสาอินเดียนแดง (TOTEMPOLE) ชม อ่าวอิงลิช ศาลาดาราศาสตร์ สะพานแขวนคาปิลาโน สะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึก ชม คาปิลาโนแคนยอน ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างน่าประทับใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม EMPIRE LANMARK DOWNTOWN VANCUVER หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (2) แวนคูเวอร์ เกาะ วิคตอเรีย บูชาร์ดการ์เด้น แวนคูเวอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรียเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ถึงสวนบูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชม สวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงาม ภายในสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ตัวเมืองวิคตอเรีย ผ่านชมตึกรัฐสภาเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง พร้อมชม รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EMPIRE LANMARK DOWNTOWN VANCUVER หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม (3) แวนคูเวอร์ คัลการี บานฟ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00
น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบิน แอร์แคนาดาเที่ยวบินที่ AC 208

13.20
น. ถึง เมืองคัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ , อุทยานแห่งชาติบานฟ์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้ายังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือ การขุดน้ำมันดิบ นำท่านบันทึกภาพสนามกีฬากลาง หอคอยตึกระฟ้าของเมืองคัลการีจากบนเนินเขา ออกเดินทางสู่ คัลการีโอลิมปิคพาร์ค เพื่อชมสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวที่ คัลการีเคยเป็นเจ้าภาพ บันทึกภาพเปลวไฟในกระถางคบเพลิง พร้อมหอคอยกระโดดสกีที่เป็นฉากอยู่เบื้องหลัง

บ่าย บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Chateau Lake Louis (Fairmont room) หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่าง เช่น เสื้อผ้าเมืองหนาวสวยๆ ตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ (4) เมืองบานฟ์ยอดเขาซัลเฟอร์- ทะเลสาบหลุยส์ ( LAKE LOUISE )

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00
น. จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม บางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดิน หาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ และนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนาย Tom Willson ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบต่างๆมากมาย บริเวณจุดชมวิว โบว์ซัมมิท ชมความสวยงามตระการตาของทะเลสาบสีฟ้าครามใต้เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ ที่ละลายมาจาก ธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield) ให้ท่านได้ชื่นชมกับธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพสวยๆงามๆ ไว้เป็นที่ระลึก นำท่านขึ้น Snow Coach ลุยทุ่งน้ำแข็ง Columbia Ice Field เพื่อชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองคัลการี ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามสองข้างทาง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Coast Calgary Plaza Calgary หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า (5) เมืองคัลการี- เมืองมอนทรีอัล- โบสถ์นอร์ธเทอดาม

เช้า นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีอัล

07.15
น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองมอนทรีอัล โดยสายการบินแอร์ แคนาดา โดยเที่ยวบินที่

AC 160

13.15 น. ถึง สนามบินนครมอนทรีอัล เมืองใหญ่ของจังหวัด ควิเบก เป็นศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชม เมืองมอนทรีอัล เขตเมืองเก่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ห้ามรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม ซึ่งจำลองและย่อส่วนมาจากโบสถ์นอร์ธเทอดามแห่งกรุงปารีส (ฝรั่งเศส) ชมย่านธุรกิจสำคัญ ป้ายถนนต่างๆจะเป็นภาษาฝรั่งเศส และเป็นภาษาราชการประจำจังหวัดควิเบก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Montreal Airport หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก (6) มอนทรีล เมืองหลวงอ็อตตาวา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอ็อตตาวา นครหลวงของแคนาดา ซึ่งย้ายมาจากเมืองคิงส์ตัน ตามพระราชดำริของพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ หลังจากที่ฝ่ายอังกฤษมีชัยเหนือฝรั่งเศส ในการรบที่จังหวัดควิเบก เพื่อการปกครองของชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในแคนาดาในขณะนั้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชม อาคารรัฐสภา ทำเนียบผู้สำเร็จราชการแทนพระนางอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งอังกฤษ ชมทำเนียบนายกรัฐมนตรี อนุสาวรีย์ทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นำท่านนั่งรถเลียบ คลองชิโด ชมความสวยงามสองฝากฝั่งคลองซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ตกแต่งอย่างงดงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Lac Leamy หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด (7) อ็อตตาวา – คิงส์ตัน – NIAGARA ON THE LAKE – ไนแองการ่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองคิงส์ตัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการ City Hall ซึ่งก่อสร้างเมื่อปี 1843 ในสไตล์ British Renaissance ที่สวยงาม ผ่านชมที่ทำการของรัฐบาลต่างๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Niagara on the Lake เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงามของ ทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (The Great Lake)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือเทียบเท่า
*** Fall View
เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***

 

วันที่แปด (8) อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า – CN Tower – โตรอนโต้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่ม น้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน นำท่านชมนาฬิกาดอกไม้ ซึ่งประดับประดับจากดอกไม้หลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ชมน้ำตกไนแองการ่าจากจุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม จากนั้นนำท่านล่องเรือ Maid of the Mist เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ( หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังใต้น้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน )

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวน้ำตก
นำท่านออกเดินทางสู่ นครโตรอนโต้ เมืองหลวงของจังหวัดออนทาริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนนาดา ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดออนตาริโอ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภาของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของ พระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตรและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Markham Toronto หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้า (9) โตรอนโต้ แวนคูเวอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเช็คสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

12.00
น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 105

13.57
น. ถึงเมืองแวนคูเวอร์ นำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์

14.15
น. นำท่านเหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 007

*** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 

วันที่สิบ (10) ฮ่องกง กรุงเทพฯ

18.50 น. ถึง สนามบินฮ่องกง (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

20.45
น. นำท่านเหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 607

22.30
น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ…กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
   

อัตราค่าบริการ

 

 ราคาเดินทาง เดือน :  กุมภาพันธ์ 17-26 ก.พ.

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์(บาท)

 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

175,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

175,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

162,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

152,900

 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24,900

 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด

1,500

 

 ราคาเดินทาง เดือน :  มีนาคม 11-20 มี.ค.

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์(บาท)

 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

175,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

175,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

162,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

152,900

 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24,900

 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด

1,500

 

 ราคาเดินทาง เดือน :  เมษายน 12-21 เม.ย.

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์(บาท)

 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

165,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

165,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)

162,900

 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)

152,900

 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

24,900

 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด

1,500

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: